CZ | EN | RUSÚVOD O NÁS KE STAŽENÍ PŮJČOVNA KONTAKT GALERIE SEKCE PRO DEALERY

Mechanické vozíky
Dětské vozíky
Speciální vozíky
Odlehčené vozíky
Aktivní vozíky
Ultra lehké vozíky
Rekreační vozíky
Sedací systémy GEMINI
Gemini SPIN
Gemini TWIN
Elektrické pohony
KURY E-MO
Speciální výbava
Polohovací zádová opěrka
Anatomická zádová opěrka
Vysouvací rukojeti
Ovládání zadních kol jednoruč.
Antidekubitní podložka
Opěrka hlavy
Příslušenství VETTEL
Fixační popruhy
Geriatrická pyžama a košile
Příslušenství
Zadní kola kompletní
Karbonové díly
Přední kolečka
Vidlice
Příslušenství ke kolům
Terapeutické stolky
Ostatní informace
Návody k obsluze
Ke stažení
Certifikáty
Životnost vozíků KURY
Zásady převzetí zásilky
Naši partneři


Půjčovní řád

1. zapůjčení mechanického invalidního vozíku (dále jen vozík) může požádat kterýkoliv občan Českérepubliky starší 18 let, případně kterákoliv právnická osoba se sídlem v České republice (dále jen uživatel) firmu KURY, spol. s r.o., Zdechovice 28 (dále jen půjčovatel).

2. Půjčovatel je povinen seznámit uživatele s obsluhou vozíku, názorně předvést způsob použití, zkontrolovat funkčnost a stav vozíku a předat uživateli návod k obsluze.

3. Půjčovatel sepíše s uživatelem Smlouvu o výpůjčce (dále jen smlouva) ve dvou stejnopisech, z nichž jeden zůstane uživateli a druhý půjčovateli. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou. K podpisu je nutný občanský průkaz uživatele.

4. Při podpisu smlouvy uhradí uživatel částku za vypůjčení dle aktuálního ceníku.

5. Vozík si uživatel převezme osobně v sídle půjčovatele, ve výjimečných případech lze
po vzájemné dohodě vozík zaslat uživateli poštou. Poštovné a balné hradí uživatel dle aktuálního ceníku.

6. Pokud bude vozík vrácen v době kratší než byla sjednána ve smlouvě, bude uživateli
na jeho žádost vrácena částka, o kterou bude půjčovné sníženo.

7. Vypůjčitel vrátí vozík osobně do sídla půjčovatele nejpozději v den, který je sjednán
ve smlouvě jako poslední den výpůjčky. Ve výjimečných případech lze po vzájemné dohodě vozík zaslat půjčovateli poštou. Poštovné a balné hradí uživatel.

8. Při vrácení vozíku předá půjčovatel uživateli potvrzení o vrácení vozíku, které bude vyhotoveno ve dvou provedeních, jedno pro uživatele a jedno pro půjčovatele.

9. Před uplynutím doby výpůjčky může uživatel požádat o prodloužení doby výpůjčky,
to opětna dobu určitou. Pokud půjčovatel vyhoví žádosti, sepíše s uživatelem Dodatek
ke Smlouvěo výpůjčce a uživatel při jejím podpisu uhradí částku za vypůjčení dle aktuálního ceníku.

10. Uživatel odpovídá po celou dobu výpůjčky za vypůjčený vozík, je o něj povinen pečovat tak, aby nedošlo k jeho poškození, zničení nebo ztrátě. Je povinen vozík udržovat v čistotě a zacházet s ním a používat podle návodu k použití.

11. Dojde-li v průběhu vypůjčení k poškození vozíku, hradí uživatel náklady na opravu v plné výši. Dojde-li v průběhu vypůjčení ke ztrátě nebo zcizení vozíku, hradí uživatel zůstatkovou cenu tohoto vozíku.

12. Bude-li vozík vrácen znečištěný, vyhrazuje si půjčovatel právo účtovat poplatek
za vyčištění dle aktuálního ceníku.

13. Aktuální ceník je na vyžádání k dispozici u půjčovatele a na internetových stránkách http://www.kury.cz

14. Tento půjčovní řád nabývá platnost dnem 12.6.2008

   

Nejčastěji hledáte:
IRIS X1 (ultralight)
AKTIV X1 (ultralight)
NIKOL (dětský)
HOP2 max (polohovací)
SALAMANDER (plážový)